El GBC no es fa responsable de les versions traduïdes.


CONTACTE granballcat@gmail.com

PATROCINADORS

Associació/Association LES QUATRE SOQUES

Formulari socis / Formulaire d’adhésion

Les dades de caràcter personal que conté aquest formulari seran incloses en un fitxer per al seu tractament per aquesta entitat, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99): per fer ús d'aquests drets, s'hauran de dirigir a

Associació LES QUATRE SOQUES, (C.A.T.) Travessia de St. Antoni, 6-808012, Barcelona

Les dades que, mitjançant aquest qüestionari, vosaltres ens faciliten voluntàriament, us permetran participar dels serveis i activitats d’aquesta associació, així com rebre’n informació. Així mateix, us informem que, durant les activitats que es duguin a terme, aquesta associació o alguna entitat col·laboradora poden realitzar reportatges de caràcter fotogràfic i audiovisual de les activitats i serveis que li són propis, i que aquesta associació o entitat col·laboradora podrà fer-ne ús amb finalitats pròpies o cedir-los a altres entitats col·laboradores o d’informació general (mitjans de comunicació). Entenem que si no manifesteu el contrari de forma expressa s'entendrà que accepteu la nostra política d'imatges.


Les données à caractère personnel contenues dans ce formulaire seront conservées dans un fichier pour traitement par notre association, en tant que titulaire responsable de celui-ci, usant des fonctions qui lui sont attribuées et dans le cadre de ses compétences. Ainsi, conformément à l’article 5 de la LO 15/1999, du 13 décembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99) vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d’opposition des données qui vous concernent. Pour user de ce droit vous vous adresserez à

Association LES QUATRE SOQUES, (C.A.T.) Travessia de St Antoni, 6-808012, Barcelona

Les données que vous nous communiquez volontairement à travers ce formulaire vous permettront de participer aux services et activités de l’association, ainsi que d’en recevoir les informations. De même, nous vous informons que cette association ou toute autre y collaborant peuvent réaliser des reportages photographiques ou/et audiovisuels des activités du festival, en faire usage pour leur propre compte ou les céder à d’autres associations ou moyens de communication. Il est entendu que sans refus exprès de votre part vous acceptez notre politique d’images.

© GBC 2011-2014     |    Avís legal    |     Facebook del GBC    |     Twiter del GBC